Zaznacz stronę

Walne Zebranie Europejskiej Federacji Periodontologii odbyło się 23 kwietnia 2016 w Berlinie. W skład Europejskiej Federacji Periodontologii wchodzą 23 towarzystwa krajowe, jako pełnoprawni członkowie z: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz 5 towarzystw, jako członkowie stowarzyszeni, bez prawa głosu z: Litwy, Maroka, Rumunii, Rosji i z Ukrainy.

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne było reprezentowane przez dr Macieja Nowaka, sekretarza zarządu PTP oraz doc. Jana Kowalskiego, członka zarządu PTP.

Zebranie rozpoczął prezes EFP Sőren Jepsen witając wszystkich serdecznie i przedstawiając nowo wybranych delegatów oraz prezesów poszczególnych krajowych towarzystw periodontologicznych. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy towarzystwami krajowymi oraz komitetem wykonawczym EFP (Zarządem) jak również swoim współpracownikom z komitetu wykonawczego Joergowi Meyle (skarbnikowi), Iainowi Chapple, Monice Guinei i innym członkom Zarządu EFP. Zaznaczył, że EFP może pochwalić się już 25 latami owocnej pracy.

Sekretarz EFP Stefan Renvert zwrócił szczególną uwagę na prace Komitetu Naukowego EFP pod kierownictwem Iaina Chapple, organizowane w przeszłości spotkania Europerio oraz warsztaty EFP oceniane na wysokim poziomie, podziękował wszystkim za wspaniałą współpracę.

Skarbnik EFP Joerg Meyle omówił budżet EFP w latach 2015—2016 oraz plany na lata 2017-2018. Sytuacja finansowa Federacji wygląda dobrze, finansuje własną działalność naukowo – edukacyjną, nie posiada deficytu finansowego, a wręcz przeciwnie posiada wolne środki finansowe. Omówił organizację i przebieg konferencji Europerio 8, która miała miejsce w Londynie w roku 2015 i w której m.in. wzięło w niej udział wg. danych EFP 100 osób z PTP. Podkreślił znaczenie pozyskiwanych środków finansowych zarówno z działalności bieżącej Federacji, organizowanych konferencji i warsztatów, a zwłaszcza od hojnych sponsorów. Prognozy na nadchodzące lata 2017-2018 są pomyślne. Ze względu na fakt, że przyszłe konferencje Europerio, mając na uwadze rosnące zainteresowanie sponsorów i rosnącą frekwencję, będą mogły być organizowane jedynie w kilku miejscach w Europie, prof. Meyle zaproponował nowy algorytm podziału zysków z konferencji pomiędzy towarzystwa krajowe. Algorytm zostanie przesłany poszczególnym towarzystwom i głosowany będzie na kolejnym walnym zebraniu, w Santiago de Compostela. Sprawozdanie zostało przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.

Michele Reners, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Europerio 9 w Amsterdamie zreferowała przebieg prac przygotowawczych do tego wydarzenia. Dodatkowo do tradycyjnych sesji, z rozważanych nowości, przewidywane są sesje: popołudniowa we środę, zespołowa, młodych periodontologów, w nowym formacie (sesja z aplikacją multimedialną, sesja z oponentami – battle session, przedstawienie beznadziejnych przypadków klinicznych)

Korkud Demirel, przewodniczący komisji kształcenia przeddyplomowego przedłożył sprawozdanie dot. przygotowań do warsztatów Master Clinc II w Istambule 2017, dobór prowadzących, programu oraz wystawców. Pojawiły się sugestie z sali obrad od towarzystw krajowych dot. rozważenia możliwości przeniesienia warsztatów do innego kraju niż Turcja, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Po burzliwej dyskusji dot. aspektów ekonomicznych oraz bezpieczeństwa zarządzono głosowanie nad przeniesieniem warsztatów na Maltę. W wyniku zarządzonego głosowania miejscem organizacji warsztatów pozostaje Istambuł
Przewodniczący omówił aspekty kształcenia przeddyplomowego, które powinno przebiegać w podobnym schemacie we wszystkich krajach europejskich. Studenci powinni posiadać umiejętność zatrzymania postępu choroby oraz uzyskanie poprawy stanu klinicznego chorych z zapaleniem dziąseł, przewlekłym zapaleniem przyzębia w tym ciężkiej jego postaci, agresywnego zapalenia przyzębia oraz zapalenia okołowszczepowego (w stadium perimucositis).

Przewodniczący komisji kształcenia podyplomowego Moshe Goldstein omówił przebieg kształcenia podyplomowego w Europie z zakresu periodontologii. W 14 uniwersytetach są organizowane akredytowane przez EFP periodontologiczne studia masterskie. W 2015 roku odbyło się 6 Euroforum, sympozjum EFP studentów kształcących się podyplomowo w Madrycie. Kolejne 7 Euroforum jest planowane w 2017 r. w Dublinie.

Prezes Zarządu EFP Sőren Jepsen w imieniu Mariano Sanza zreferował przebieg badań oraz popularyzacji wiedzy dot. wpływu chorób przyzębia na choroby układu krążenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Edwin Winkel omówił zagadnienia związane z międzynarodową komunikacją społeczną, rolą koordynatorów w towarzystwach krajowych, przyjętą strategią oraz wizją. Zaznaczył, że stale wzrasta liczba użytkowników strony www.efp.org. Trwają pracę nad większą profesjonalizacja przekazu, ale także nad jego uproszczeniem. Zaprezentował przygotowane i rozpowszechniane w internecie komunikaty wideo. Podkreślił konieczność podjęcia dalszej pracy nad profesjonalizacją przekazu oraz nad wzmacnianiem marki EFP.

Tiernan O’Brien, administrator strony EFP, przedłożył raport dot. prowdzenia strony www.efp.org Prace koncentrowały się nad uatrakcyjnieniem i ułatwieniem korzystania ze strony. Tworzuno wersję mobilną strony.

Iain Chapple przewodniczący Komisji ds. Nauki omówił koordynację pracy naukowej. Opublikowano 11 przeglądów w tym 7 online, na stronach internetowych 5, wydano Europejski Przegląd Periodontologiczny oraz Implantologiczno – dentystyczny, artykuł dot. naukowego oraz dokształcania.

Nairn Wilson, członek zarządu ds. działań strategicznych przedłożył raport dot. specjalizacji z zakresu periodontologii. Specjalizacja ta jest uznawana w 9 krajach UE, Belgia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Wielka Brytania. Jest uznawana ale jeszcze nie posiada regulacji prawnych w Bułgarii, Chorwacji i Szwecji. Praca komisji koncentruje się nad wielokierunkowym wspieraniem specjalizacji z zakresu periodontologii.

Prezes Zarządu omówił konieczność wyboru nowej osoby do zarządu Federacji w związku z objęciem funkcji skarbnika przez Iain Chapplea. Nowym członkiem zarzadu został wybrany prof. Filippo Graziani z Uniwersytetu w Pizie.

Kolejne Walne Zebranie EFP odbędzie się w Santiago de Compostela 1.04.2017 r.

Notatkę sporządził : Maciej Nowak – sekretarz zarządu PTP