Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

A. Ochrona danych osobowych

I. Dane administratora
II. Grupy osób, których dane przetwarza administrator
III. Kategorie danych osobowych
IV. Cele przetwarzania danych
V. Podstawy prawne przetwarzania danych
VI. Uprawnienia osób, do których należą dane osobowe
VII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
VIII. Okres przechowywania danych osobowych
IX. Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców
X. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
XI. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu danych

B. Informacje o plikach cookies

 


A. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków, nałożonych na Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą w Warszawie na mocy aktów prawnych, regulujących zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności:
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”);
– ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
– ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
niniejszym uprzejmie Państwa informujemy:

I. DANE ADMINISTRATORA
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Periodontologiczne (dalej jako: „PTP”) z siedzibą w Warszawie, w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii CMWUM przy ul. Stanisława Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450086, o numerze NIP: 5252555964 oraz numerze REGON: 146542334, z którym skontaktować się Państwo mogą pod numerem telefonu: 22 57 26 431 oraz adresem e-mail: biuro@perio.org.pl – reprezentowane przez Prezesa Zarządu PTP – Renatę Górską.

II. GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR
Administrator przetwarza dane osobowe następujących grup osób:
1. kandydatów na członków PTP – osób, które wystąpiły o przyjęcie do grona członków stowarzyszenia i złożyły w tym celu deklarację członkowską oraz opłaciły składkę i oczekują na pozytywną weryfikację;
2. członków PTP – osób, które przynależą do stowarzyszenia, w tym również członków organów stowarzyszenia;
3. kandydatów na pracowników, pracowników i współpracowników PTP – osób, które złożyły swoje CV w celu zatrudnienia ich przez PTP oraz osób, które w sposób stały świadczą pracę/usługi na rzecz PTP na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w związku z bieżącą obsługą stowarzyszenia;
4. gości/uczestników wydarzeń – osób, które biorą udział w konferencjach, szkoleniach, odczytach, konkursach oraz innych wydarzeniach o charakterze naukowym lub promocyjnym organizowanych lub współorganizowanych przez PTP;
5. użytkowników serwisu – osób, odwiedzających stronę internetową prowadzoną pod adresem: www.perio.org.pl, korzystających z jej funkcjonalności, w tym kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego i pod adresem e-mail: biuro@perio.org.pl;
6. partnerów, kontrahentów – osób, z którymi PTP prowadzi bieżącą współpracę w związku z realizacją celów statutowych stowarzyszenia, a w szczególności: prelegentów, wykładowców, osób prowadzących szkolenia, odczyty itp., pracowników agencji eventowych, autorów tekstów naukowych, reklamodawców, dostawców usług: informatycznych, wydawniczych, kurierskich, marketingowych i prawnych.

III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany), adres e-mail i adres do korespondencji;
2. dane związane z obsługą członkostwa w PTP: (oprócz wyżej wymienionych) numer wykonywania zawodu, numer indeksu (studenci), numer rachunku bankowego w związku z wpłatami składek członkowskich;
3. dane wynikające z CV, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zawartych z pracownikami/współpracownikami/partnerami/kontrahentami: (oprócz danych kontaktowych), datę urodzenia, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w stosunku do kandydatów do pracy i pracowników: kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz inne dane, wynikające z przepisów prawa;
4. dane związane z organizacją wydarzeń (konferencji, szkoleń, odczytów, konkursów oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym lub promocyjnym): dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez PTP;
5. dane udostępniane w związku z korzystaniem ze strony internetowej PTP oraz z portali społecznościowych: adres IP, cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z serwisu, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, parametry sprzętu, dane dotyczące odwiedzania serwisu za pośrednictwem komputera, smartfonu, tabletu lub innego mobilnego urządzenia, adres e-mail, dane z formularza kontaktowego, obszar geograficzny, z którego pochodzi połączenie, zachowanie na stronie;
6. dane dotyczące subskrypcji newslettera, informującego o bieżącej działalności PTP oraz o organizowanych wydarzeniach – dane identyfikacyjne, adres e-mail;
7. dane dotyczące obecności i aktywności w mediach społecznościowych: nazwa użytkownika na portalach Facebook i Twitter (w przypadku, jeżeli użytkownik komentuje, lubi, udostępnia nasze posty) oraz dane uzyskane w związku z innymi interakcjami, dotyczącymi PTP w mediach społecznościowych.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą w Warszawie przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
2. Dane kandydatów na członków PTP wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
a) umożliwienia Państwu przystąpienia do stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskich; jednocześnie informujemy, iż podanie przez kandydatów na członków PTP swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do przystąpienia do stowarzyszenia;
3. Dane członków PTP wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
a) w celu zapewnienia Państwu bieżącej obsługi członkostwa w stowarzyszeniu;
b) w celu rozliczania i księgowania składek członkowskich, uiszczanych przez Państwa z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu;
c) w celach marketingowych – w związku z przesyłanym na adres poczty elektronicznej członków stowarzyszenia newsletterem, informującym o bieżącej działalności PTP, w tym o działalności naukowej i o ofertach uczestnictwa w wydarzeniach, organizowanych lub współorganizowanych przez PTP (w tym również o charakterze odpłatnym) m.in. konferencjach, zebraniach naukowych, szkoleniach, kursach, wykładach, odczytach, egzaminach, konkursach itp. oraz w związku z prowadzoną przez stowarzyszenie działalnością wydawniczą;
4. Dane kandydatów na pracowników/pracowników/współpracowników związanych z PTP na mocy zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, jak również dane partnerów, kontrahentów, wykładowców oraz prelegentów, są przetwarzane przez PTP w celu zawarcia umów z wymienionymi osobami, a następnie w celu ich realizacji – jednocześnie informujemy, iż podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do zawarcia umów z PTP;
5. Dane uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PTP w związku z prowadzoną działalnością naukową m.in. konferencji, zebrań naukowych, szkoleń, kursów, wykładów, odczytów, egzaminów, konkursów itp. przetwarzane są przez stowarzyszenie w celu zawarcia umów z wymienionymi osobami, a następnie w celu ich realizacji poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez PTP; jednocześnie informujemy, iż podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez PTP, o ile nie mają one charakteru otwartego;
6. Dane użytkowników serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
a) informowania o bieżącej działalności PTP, o wydarzeniach organizowanych przez PTP, w celu promocji zdrowia jamy ustnej i dziąseł;
b) monitorowania aktywności użytkowników w serwisie oraz w mediach społecznościowych, pod względem zainteresowań przejawianych przez użytkowników;
c) związanych z obsługą pytań, kierowanych do PTP za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, prowadzonej pod adresem: www.perio.org.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od kategorii danych osobowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą Warszawie na następujących podstawach prawnych:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, zawartej pomiędzy PTP a osobą, podającą swoje dane (co stanowi podstawę prawną przetwarzania danych kandydatów na członków PTP w celu przystąpienia do stowarzyszenia; danych członków PTP w związku z obsługą ich członkostwa w stowarzyszeniu; danych uczestników wydarzeń organizowanych przez PTP; danych kandydatów na pracowników, pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, kontrahentów i partnerów);
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTP, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (dane kandydatów na członków PTP oraz członków PTP), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (dane kandydatów na pracowników PTP oraz pracowników PTP), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dane pracowników, współpracowników, partnerów, kontrahentów), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (dane członków organów PTP) jak również z przepisów regulujących kwestie rachunkowo-księgowe oraz podatkowe;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie gromadzenia przez PTP adresów e-mail oraz korzystania z nich poprzez przesyłanie newslettera do celów marketingu bezpośredniego, co zgodnie z Motywem 47 RODO uznać należy za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie PTP; podstawę prawną przetwarzania przez PTP danych osobowych w związku z wysyłką newslettera stanowią również art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w zakresie w jakim uzależniają one dopuszczalność przesyłania informacji handlowej od wyrażenia na nią zgody, która może mieć charakter dorozumiany np. może polegać na udostępnieniu przez Państwa adresu e-mail w tym celu;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – to jest na podstawie świadomie i dobrowolnie wyrażonej zgody i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą – (np. zgody wyrażonej przez kandydatów na pracowników i pracowników PTP na podanie danych osobowych, niewynikających z przepisów ustawy kodeks pracy), która ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym momencie cofnięta; skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Państwa dane osobowe podlegają zabezpieczeniom, zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu – przy użyciu odpowiednich, technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń; w szczególności do przetwarzania należących do Państwa danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, dopuszczone zostały wyłącznie osoby, posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Administratora oraz zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

VII. UPRAWNIENIA OSÓB PODAJĄCYCH SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie związane z Państwa członkostwem w Polskim Towarzystwie Periodontologicznym z siedzibą w Warszawie i niezbędne do jego prawidłowej obsługi. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych, w przypadku, gdy nie są one prawidłowe;
 3. prawo do uzupełnienia danych, jeżeli nie są one kompletne;
 4. prawo do żądania usunięcia danych;
 5. prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH/KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami danych osobowych, tzn. podmiotami którym zostaną ujawnione Państwa dane osobowe, mogą być:

 1. Europejska Federacja Periodontologii (ang. European Federation of Periodontology, dalej jako: „EFP”), której członkiem jest Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą w Warszawie – dane członków PTP przekazywane są EFP w celu zapewnienia im możliwości poszerzania swojej wiedzy na poziomie europejskim, poprzez dostęp do prenumeraty online czasopisma naukowego: „Journal of Clinical Periodontology” oraz innych materiałów naukowych, jak również poprzez udział w konferencjach EUROPERIO – na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. Podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, agencje eventowe oraz inne podmioty świadczące usługi z zakresu organizacji wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PTP, sponsorzy nagród w konkursach, podmioty zajmujące się oprawą graficzną i drukiem dyplomów i certyfikatów przyznawanych przez PTP, banki – w zakresie obsługi rozliczeń PTP, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, oraz usługi archiwizacyjne.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

X. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez PTP:

 • usuwane niezwłocznie będą dane kandydatów na członków PTP, którzy nie spełniają warunków przyjęcia do stowarzyszenia, dane kandydatów na pracowników, biorących udział w rekrutacji, z którymi nie zawarto umów oraz adresy e-mail członków PTP, którzy zrezygnują z subskrypcji newslettera;
 • przez okres 5 lat będą przetwarzane dane osobowe członków PTP od momentu ustania ich członkostwa lub rozwiązania stowarzyszenia, w związku z księgowaniem wpłacanych składek członkowskich oraz dane osobowe współpracowników, partnerów i kontrahentów – co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości;
 • w wyjątkowych przypadkach PTP może przetwarzać dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnych, które w różnych przypadkach wynosić mogą 6 albo 10 lat, a w niektórych przypadkach nawet 20 lat, chyba że w tym okresie nastąpi zmiana przepisów regulujących terminy przedawnienia;
 • przez okres 10 lat od momentu ustania stosunku pracy będą przetwarzane dane osobowe pracowników PTP.

 

XI. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU I PROFILOWANIU

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

B. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

W wykonaniu obowiązków, ciążących na Polskim Towarzystwie Periodontologicznym z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 173 i art. 174 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne niniejszym uprzejmie Państwa informujemy:

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Przechowywane są one w urządzeniach użytkowników serwisu, za pośrednictwem których przeglądają oni stronę internetową www.perio.org.pl, tj. komputerów, tabletów, smartfonów lub innych urządzeń mobilnych (dalej jako: „urządzenia końcowe”). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer. Pliki cookies dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje plików – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy, przechowywane są one do momentu opuszczenia strony www.perio.org.pl przez użytkowników serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie, wyłączenie przeglądarki lub urządzenia końcowego). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników serwisu przez czas, wynikający z ustawień plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkowników.

Dostęp PTP do informacji zawartych w plikach cookies
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą w Warszawie (PTP) pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CMWUM przy ul. Stanisława Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, nr tel.: 22 57 26 431, adres e-mail: biuro@perio.org.pl. Prowadzona przez PTP strona internetowa www.perio.org.pl uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies – serwis zbiera je w sposób automatyczny.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies
Celem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego z siedzibą w Warszawie jest prawidłowe administrowanie stroną internetową prowadzoną pod adresem: www.perio.org.pl. Nie dążymy do identyfikowania użytkowników serwisu, ich dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które przeglądają naszą stronę. PTP za pośrednictwem swojej strony internetowej, wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej www.perio.org.pl do preferencji użytkowników serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia użytkowników serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
 2. przygotowywania statystyk, które pomagają w dokonaniu analizy preferencji i zachowań użytkowników serwisu – analiza statystyk jest anonimowa i umożliwia przykładowo ocenę popularności strony oraz poprawę struktury i zawartości strony internetowej dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu;
 3. możliwości logowania do serwisu oraz utrzymania sesji logowania użytkowników serwisu po ich zalogowaniu na każdej kolejnej podstronie serwisu.

Odnośniki do innych stron
Celem popularyzacji działalności Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego z siedzibą w Warszawie oraz naszej strony www.perio.org.pl za pomocą mediów społecznościowych, serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies oraz zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, uprzejmie prosimy, aby zapoznali się Państwo z politykami prywatności ustalonymi przez administratorów tych serwisów.

Niewywoływanie zmian przez PTP w konfiguracji urządzeń użytkowników serwisu
Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu przez Polskie Towarzystwo Periodontologiczne z siedzibą w Warszawie, nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników serwisu i oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

Możliwości samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą samodzielnej zmiany ustawień oprogramowania na swoim urządzeniu lub konfiguracji usługi

 1. Każdy użytkownik serwisu w każdej chwili może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Należy pamiętać o tym, że większość przeglądarek posiada ustawienia domyślne, umożliwiające zapis plików cookies w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdą Państwo w ustawieniach przeglądarki internetowej, natomiast informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych znajdą Państwo w jej menu (pomoc) lub na stronie producenta przeglądarki.
 2. Administrator uprzejmie informuje, że samodzielna zmiana ustawień przeglądarki poprzez ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.perio.org.pl.

Warunki wyrażenia ZGODY na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez PTP do informacji zawartych w plikach cookies
Warunkiem przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez PTP do informacji zawartych w plikach cookies, jest wyrażenie zgody przez użytkownika serwisu po otrzymaniu niniejszej informacji, co użytkownik serwisu może uczynić za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub za pomocą konfiguracji usługi. Jeżeli użytkownik w dalszym ciągu pozostaje na stronie, uprzedzony o możliwości dokonania przez niego zmian w ustawieniach plików cookies, wyraża on zgodę w sposób dorozumiany.

Odbiorcy informacji zawartych w plikach cookies
Informacje zawarte w plikach cookies nie są ujawniane nikomu poza podmiotami upoważnionymi, świadczącymi na rzecz PTP stałą obsługę informatyczną, administrującymi serwerem oraz siecią, z którymi PTP ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.