STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PERIODONTOLOGICZNEGO (PTP)


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Periodontologiczne, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Towarzystwem”.

§ 2

Towarzystwo jest powołane dla kontynuowania i rozwijania tradycji polskiej periodontologii.

§ 3

1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
2. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 6

Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 7

Działalność Towarzystwa prowadzona jest głównie na zasadzie pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
a) wspieranie oraz promocja profilaktyki i zdrowia,
a) rozwijanie badań naukowych,
b) metod leczenia,
c) badań diagnostycznych
dotyczących chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

§ 9

Towarzystwo swe cele realizuje przez:
1. organizowanie konferencji i zebrań naukowych,
2. organizowanie wykładów i odczytów,
3. organizowanie kursów i szkoleń oraz egzaminów potwierdzających wiedzę w danej dziedzinie periodontologii,
4. organizowanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie nagród,
5. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
6. koordynowanie profesjonalnego i multimedialnego przekazu dotyczącego periodontologii,
7. współpracę z wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi o podobnych celach działania.

§ 10

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie,  ich  prawa  i obowiązki

§ 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne – periodontolodzy, lekarze stomatolodzy i inni lekarze, absolwenci higieny stomatologicznej i inne osoby zainteresowane periodontologią oraz osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 12

Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
d) seniorów,

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa. Członek wspierający będący osoba prawną działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla periodontologii. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
4. Członkiem seniorem zostaje członek zwyczajny lub korespondent po ukończeniu 70 lat życia.

§ 14

1. Obowiązkiem każdego członka jest:
a) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej i/lub pracowników nauki,
b) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa,
c) czynne uczestniczenie w realizacji zadań i celów Towarzystwa.
2. Obowiązek opłacania składek członkowskich obciąża tylko członków zwyczajnych, i wspierających.

§ 15

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia, na podstawie oświadczenia złożonego Zarządowi Towarzystwa,
b) skreślenia,
c) śmierci.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu.
3. Członkostwo osoby prawnej ustaje również w razie utraty przez nią osobowości prawnej.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 16

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata i kończy się z chwilą dokonania wyboru władz na nową kadencję.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa mają wszyscy członkowie zwyczajni, honorowi i seniorzy.

§ 18

1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie.
3. Głos stanowiący mają jedynie członkowie zwyczajni, honorowi i seniorzy.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd w terminie trzech miesięcy po sporządzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok poprzedni.
2. Termin (pierwszy i drugi) oraz miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd ze swojej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków Towarzystwa, w terminie czternastu dni od otrzymania wniosku, zawierającego projekt porządku dziennego.
3. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy wskazane projekcie porządku dziennego załączonym do wniosku o jego zwołanie.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków rozwoju oraz działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa i jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
12. nadawanie tytułu członka honorowego,
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Towarzystwa

§ 24

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.

§ 25

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i sześciu członków.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. uchwalanie wewnętrznych regulaminów dotyczących działania Towarzystwa, a w tym regulaminu działania Zarządu Towarzystwa,
2. realizowanie celów Towarzystwa,
3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, a w tym zbieranie składek,
6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
7. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. przyjmowanie i skreślanie członków.
11. rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

§ 28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza..

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w tym kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla władz Towarzystwa,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 33

Majątek Towarzystwa powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem własności lub użytkowania Towarzystwa,
5. dotacji i ofiarności publicznej,

§ 34

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagana jest łączna reprezentacja dwóch osób: prezesa albo wiceprezesa i drugiego członka Zarządu lub członka Towarzystwa upoważnionego przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 36

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością trzech piątych (3/5) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych (3/4) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.